Upanh.Vn-zoom.org - Đã chuyển về upanh.vn-z.vn

Máy chủ lưu trữ ảnh dành cho thành viên VN-Zoom. hiện đã chuyển về upanh.vn-z.vn. Anh em Vn-Zoom hãy truy cập upanh.vn-z.vn để sử dụng tính năng upanh dành riêng cho anh em nhé. Upanh.Vn-Zoom.org hiện đang là chế độ Readonly